Artikel 1. Verplichtingen van de rijschool.

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

Les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
De leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur.
De leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde motorvoertuig waarmee hij rijles heeft gekregen, dan wel over een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
De tijdsduur van de te geven rijles volledig benut wordt voor het geven van rijles.

Artikel 2. Verplichtingen van de leerling.

De leerling is verplicht:
Zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij het niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging wordt de volledige rijles in rekening gebracht; door de instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
Om afgesproken rijlessen af te zeggen bij zijn rijinstructeur.
Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3. Betaling.

De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen tenzij uitdrukkelijk anders met de instructeur wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld per rijles contant worden voldaan.

Wanneer een rijles niet contant wordt voldaan aan de rijinstructeur, ontvangt u van de rijschool een factuur.
Wordt deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificerende buitengerechtelijke kosten.
Theoricursussen, pakketen en praktijk-examens kunnen contant of per bank worden voldaan, dit geldt ook voor het vooruit betalen van lessen.
Het recht op het praktijk-examen behorende bij het pakket vervalt ba 18 maanden.

Artikel 4. Praktijkexamen.

De kosten van de examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag contant of overgemaakt te worden op de rekeningnummer Rabobank 15.74.63.117 ten name
van Rijschool Exito.

Vastgestelde examendata kunnen niet meer gewijzigd worden.
Indien het praktijk-examen geen doorgang kan vinden wegens het door de leerling niet of niet tijdig verschijnen, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor alle kosten.

Artikel 5. Beëindigen lesovereenkomst:

De leerling kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren onder gehoudenheid de rijschool de prijs van 2 lesuren te vergoeden.

De rijschool kan deze overeenkomst slechts beëindigen om dusdanige redenen gelegen in de persoon van de leerling(e) of zijn gedragingen, dat het onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren waarna terugbetaling volgt van betaalde lesgelden en pakketgelden, waarvoor de rijschool nog geen rijles heeft gegeven.

Artikel 6. Vrijwaring:

De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken door derden als gevolg van botsingen aan-of overrijden tijdens de rijlessen alsmede tijdens het praktijkexamen met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Indien de leerling ondanks zijn verklaring dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid isontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel de terzake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede de andere financieële consequenties geheel overnemen.